快捷搜索:

吴兴才人怨春风,桃花满陌千里红

吴兴秀士怨东风,桃花满陌千里红

出自唐朝李贺的《送沈亚之歌·并序
原文赏析:
文人沈亚之,元和七年以书不中第,返归于吴以。吾悲其行,无钱酒以劳,又感沈之勤请,乃歌一解以送之。
吴兴秀士怨东风,桃花满陌千里红
紫丝竹断骢马小,家住钱塘东复东。
白藤交穿织书笈,短策齐裁如梵夹。
雄光宝矿献春卿,烟底蓦波乘一叶。
春卿拾材白日下,掷置黄金解龙马。
携笈归以重入门,劳劳谁是怜君者。
吾闻壮夫重心骨,前人三走无摧捽。
请君待旦事长鞭,另日还辕及秋律。
拼音解读
wén rén shěn yà zhī ,yuán hé qī nián yǐ shū bú zhōng dì ,fǎn guī yú wú yǐ 。wú bēi qí háng ,wú qián jiǔ yǐ láo ,yòu gǎn shěn zhī qín qǐng ,nǎi gē yī jiě yǐ sòng zhī 。
wú xìng cái rén yuàn chūn fēng ,táo huā mǎn mò qiān lǐ hóng
zǐ sī zhú duàn cōng mǎ xiǎo ,jiā zhù qián táng dōng fù dōng 。
bái téng jiāo chuān zhī shū jí ,duǎn cè qí cái rú fàn jiá 。
xióng guāng bǎo kuàng xiàn chūn qīng ,yān dǐ mò bō chéng yī yè 。
chūn qīng shí cái bái rì xià ,zhì zhì huáng jīn jiě lóng mǎ 。
xié jí guī yǐ zhòng rù mén ,láo láo shuí shì lián jūn zhě 。
wú wén zhuàng fū zhòng xīn gǔ ,gǔ rén sān zǒu wú cuī zuó 。
qǐng jūn dài dàn shì zhǎng biān ,tā rì hái yuán jí qiū lǜ 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: